Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Statut asociatia consilierilor juridici Bacau

Asociatia Consilierilor Juridici Bac?u

- Statut

Organele de conducere ale Asociatiei:


A. Adunarea General?;
Adunarea General? se compune ini?ial din membrii fondatori ale c?ror nume ?i adrese sunt enumerate n Actul constitutiv, iar ulterior ?i din to?i membrii asocia?i care ader? la prezentul Statut. Adunarea General? are urmatoarele atribu?ii:
a.)aprob? modificarea actelor constitutive ale ACJB ?i ale Statutului;
b.)aprob? aderarea la o structur? asociativ? cu caracter na?ional;
c.)alege membrii Consiliului Director;
d.)aprob? bugetul de venituri ?i cheltuieli ?i raportul exerci?iului financiar pentru anul anterior;
e.)valideaz? cenzorii propu?i de c?tre Consiliul Director;
f.)adopt? mo?iuni care s? reflecte pozi?ia ACJB cu privire la aspecte de interes general n ceea ce prive?te profesia de consilier juridic ori statutul consilierului juridic;
g.)hot?r??te dizolvarea ?i lichidarea asocia?iei, precum ?i destina?ia bunurilor r?mase dup? lichidare;
h.)orice alte atribu?ii stabilite prin lege sau prin statut.

B. Consiliul Director
Consiliul Director este alc?tuit din 11 membri, ale?i de Adunarea General?. Membri consiliului sunt ale?i pentru un mandat de 4 ani. Componen?a primului Consiliu Director este stabilit? prin Actul Constitutiv, pentru un mandat de 4 ani. Din Consiliul Director fac parte:
a.)un pre?edinte
b.)doi vicepre?edin?i
c.)un secretar general
d.)un secretar
e.)6 membri

Pre?edintele asocia?iei este ?i pre?edintele Consiliului Director. Consiliul Director asigur? punerea n executare a hot?rrilor Adun?rii Generale.

Atribu?iile Consiliului Director sunt urm?toarele:
a.)prezint? Adun?rii Generale raportul de activitate pe perioada anterioar?, executarea bugetului de venituri ?i cheltuieli, bilan?ul contabil, proiectul bugetului de venituri ?i cheltuieli ?i proiectul programelor asocia?iei;
b.)aprob? organigrama ?i politica de personal ale asocia?iei;
c.)elaboreaz? Regulamentul de organizare ?i func?ionare a ACJB;
d.)elaboreaz? Regulamentele de func?ionare ale comisiilor de lucru;
e.)apar? ?i reprezint? interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv n fa?a instan?elor judec?tore?ti ?i a altor autorit??i publice;
f.)gestioneaz? bunurile ACJB;
g.)ncheie acte juridice n numele ?i pe seama asocia?iei;
h.)aplic?, la propunerea Comisiilor de lucru, sanc?iunile prev?zute de prezentul Statut;
i.)alege dintre membrii s?i pre?edin?ii comisiilor de lucru ?i nume?te membri acestora;
j.)ntocme?te eviden?ele consilierilor juridici ?i actualizeaz? permanent eviden?a, iar la sfr?itul fiec?rui an le va comunica organelor prev?zute de lege;
k.)orice alte atribu?ii pe care legea sau Statutul ACJB le stabile?te n sarcina sa.