Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Modificarile Codului Muncii

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 225 din data de 31 martie 2011 fost publicata Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Ne referim, in continuare, in prima parte, la cateva dintre cele mai importante noutati.

Incheierea contractului individual de munca

Se instituie obligatia incheierii contractului individual de munca in forma scrisa ca o cerinta ad validitatem.

Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa, ca o cerinta obligatorie pentru incheierea valabila a contractului, revine angajatorului.

Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

Informarea cu privire la fisa postului si criteriile de evaluare a activitatii profesionale

Anterior incheierii contractului individual de munca, persoana selectata pentru angajare trebuie informata cu privire la fisa postului, cu specificarea atributiilor postului, precum si cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului.

Termenul de incheiere a actului aditional la contractul individual de munca

Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individaul de munca, in timpul executarii acestuia, impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

In forma anterioara, termenul de incheiere a actului aditional era de 15 zile de la data incunostintarii in scris a salariatului.

Prestatiile suplimentare in cazul clauzei de mobilitate

Se introduce precizarea ca, in situatia cuprinderii in contractul de munca a unei clauze de mobilitate, cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura trebuie specificate in contractul individual de munca.

Interzicerea angajarii fara certificat medical

Se mentin prevederile potrivit carora agajarea in munca fara certificat medical atrage nulitatea contractului de munca.

Se elimina dispozitiile care stabileau ca, in situatia in care salariatul prezenta certificatul medical dupa momentul incheierii contractului individual de munca, contractul astfel incheiat ramanea valabil.

Perioada de proba

Se revizuiesc perioadele de proba instituite pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca.

Potrivit noii legi, perioada de proba pentru functiile de executie este de cel mult 90 de zile calendaristice si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

In reglementarea anterioara, perioadele de proba erau de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.
Modalitatea de efectuare a stagiului se reglementeaza prin lege speciala.

Se elimina interdictia privind angajarea succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru acelasi post.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Cuprinsul registrului general de evidenta a salariatilor

Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca.

Pana in prezent, in REVISAL nu se mentionau: salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii.

Cumulul contractelor de munca

Salariatul are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.

Se elimina prevederea care stabilea ca salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

Stabilirea obiectivelor de performanta individuala si a criteriile de evaluare a realizarii acestora

Se instituie dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora de catre salariati.

Delegarea

In vederea flexibilizarii institutiei delegarii se instituie posibilitatea prelungirii delegarii cu perioade succesive de maxim 60 de zile, numai cu acordul salariatului.
Astfel, delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Suspendarea contractului individual de munca

Se introduc mentiuni care acorda intaietate incetarii de drept a contractului de munca, fata de suspendarea acestuia.

Potrivit noii legi, de fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Se elimina cauza de supendare de drept a contractului de munca constand in efectuarea serviciului militar obligatoriu, ca urmare a abrogarii dispozitiilor legale care reglementau aceasta obligatie.

Se instituie o noua situatie de suspendare de drept a contractului individual de munca, de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei.
Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.

Se elimina dispozitiile care prevedeau suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului ca urmare a unei sanctiuni disciplinare.

Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
In forma sa anterioara, in reglementarea somajului tehnic, Codul Muncii nu facea referire la reducerea temporara a activitatii, ci doar la intreruperea acesteia pentru motivele mentionate.

Reducerea temporara a activitatii

In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor.

Revizuirea cauzelor de incetare de drept a contractului individual de munca

Au fost reformulate anumite cauze de incetare de drept a contractului individual de munca. Astfel, contractul individual de munca inceteaza de drept:
- la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
- la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
- la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Concedierea colectiva

Se introduce prevederea potrivit careia, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, criteriile avute in vedere potrivit legii sau contractelor colective de munca se aplica pentru departajarea salariatilor, dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.
Prin urmare, noile dispozitii stabilesc ca in procedura concedierilor colective vor fi avute in vedere, in primul rand, obiectivele de performanta realizate de salariat, si numai in subsidiar, pentru departajere, se va tine cont de criteriile de natura sociala.

Se modifica dispozitiile referitoare la interdictia de a face noi angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pentru angajatorul care a dispus concedieri colective, timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

Textul actual prevede ca, in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.
In situatia in care in perioada prevazuta se reiau aceleasi activitati, angajatorul va transmite salariatilor care au fost concediati de pe posturile a caror activitate este reluata in aceleasi conditii de competenta profesionala o comunicare scrisa, prin care sunt informati asupra reluarii activitatii.

Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii angajatorului pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.

In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati nu isi manifesta in scris consimtamantul in termenul de 5 zile, mentionat anterior, sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.

Prevederile referitoare la procedura concedierii colective nu se aplica salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice. De asemenea, prevederile nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, cu exceptia cazurilor in care aceste concedieri au loc inainte de data expirarii acestor contracte.

Termenul de preaviz

Persoanele concediate beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.

In cazul demisiei, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale

Se introduce prevederea ca, in cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

Contractul de munca pe durata determinata

Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia pentru o perioada de maxim 36 de luni, in loc de 24 de luni cat era stabilit pana in prezent.

Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.

Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Intocmit de un colectiv de juristi